Platby

TYTO INFORMACE JSOU URČENÉ POUZE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ Z MŠ VČELIČKA

Číslo účtu pro všechny platby 2300933688/2010  
Částka školné 500,-Kč/měsíčně/celodenní pobyt dítěte v MŠ

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, též dítěti s odkladem školní docházky

 
Částka stravné 800,- Kč/měsíční záloha

Splatnost zálohy na stravné je do posledního dne předešlého měsíce.

Tedy, pokud budete platit stravné za září, platba by měla být připsána na účet (zaplacena hotově v konzultačních hodinách)  mateřské školy do 31. 8.

 
Variabilní symbol pro školné a stravné

Způsob platby

Každé dítě má přidělen jeden variabilní symbol pro školné i stravné.

Školné i stravné se platí dohromady částkou 1.300,- Kč. Do poznámek uvádějte jméno a příjmení dítěte. Platba je možná jednorázovým příkazem či příkazem trvalým (svolení k inkasu neprovádíme). Doporučujeme trvalým příkazem z jednoho konkrétního, neměnícího se bankovního účtu. Na tento účet Vám budeme zasílat případné přeplatky. Hotovostní platby přijímáme v konzultačních hodinách (každý čtvrtek od 16.30 do 17.00 hodin).

Poznámka pro příjemce Jméno vašeho dítěte (pro jednodušší identifikaci plateb)
Splatnost školného a stravného Úplata za předškolní vzdělávání je splatná
do 15. v příslušném měsíci.
Vyúčtování stravného Ve školním roce 2018/19 bude vyúčtování stravného dvakrát ročně, a to v lednu a srpnu 2019 formou vratky zpět na účet. Změnu Vašeho účtu neprodleně hlaste ředitelce MŠ.
Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Výše stravného je stanovena vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb., finančními limity na nákup potravin.