Zajímavosti

Mikulášská nadílka

Rok se s rokem sešel a do školky opět zavítal Mikuláš s andělem a dvěma čerty. Tato čtveřice se nestačila divit, když vešla do třídy plné malých i velkých andílků. Čert četl z knihy hříchů, která se letos plnila, až měl rohatý obavy, zda se mu tam všechny děti vejdou. Ten, koho přečetl, čertovi slíbil, že se polepší a na stvrzení slibu mu pohladil chundelatý ocas. Anděl zase četl z knihy pochval, každé dítě z tohoto seznamu si pozval k sobě, pochválil ho a Mikuláš mu předal balíček plný dobrot. Děti, které balíček nedostaly, si ho musely zasloužit písničkou nebo básničkou. Nakonec dostal bohatou nadílku úplně každý a čert odcházel s prázdnou. Jako každý rok se o nadílku postarala mateřská škola, kuchařky připravily dětem balíčky plné ovoce a sladkých dobrot. Role Mikuláše, anděla a čertů se zhostily učitelky na mateřské dovolené s rodinami. Všem, kteří se na této akci podíleli patří veliký dík.

__________________________

Rozsvěcení vánočního stromu

Letos tradičně vystupovala naše mateřská škola první adventní neděli u slavnostního rozsvěcení vánočního stromečku. Předškolní děti ze tříd Včelky a Berušky přednesly andělské a čertí básničky, zazpívaly vánoční písničky „Vánoční stromeček“ a „Světýlko pro dušičky“. Díky skvělé organizaci Tišického KLUBKA, které tuto akci každoročně pořádá, se všichni přítomni mohli občerstvit domácím cukrovím, svařeným vínem a čajem. Všude se linula poklidná předvánoční nálada. Fotky z akce jsou k dispozici zde. 

__________________________

Pečení v mš

Do pečení ve velkém se pustily naši předškoláci ze třídy Včelky. Ve třídě Berušky pomáhala tradičně s pečením vanilkových rohlíčků jedna ochotná maminka. Ve třídě Včelky začali děti péct svatomartinské rohlíčky, které plnili hruškovými povidly, odměnou jim bylo, že si je mohli hned sníst. Pokračovali pečením vanilkových rohlíčků, lineckých koleček a perníčků, které si následně i nazdobili. Cukroví měli možnost ochutnat rodiče po vánoční besídce, kdy pro ně bylo připraveno malé pohoštění.

__________________________

Návštěva místní knihovny

V úterý 30. 10. 2018 připravily učitelky ze tříd Berušky a Včelky pro předškolní děti vzdělávací akci v místní knihovně. Díky vstřícnému a odbornému personálu se děti seznámily s tím, co jim knihovna může nabídnout. Po poutavé návštěvě si v mateřské škole paní učitelky ověřily získané poznatky dětí. Po celý týden děti s nadšením pracovaly na téma „Není kniha jako kniha“. Vytvářely si vlastní obrázek z Braillova písma, a také se prostřednictvím knihy seznámily s delším pásmem známých pohádek. Věříme, že se nám, ve spolupráci s rodiči, podaří probudit v dětech lásku ke knize a čtení, před nástupem do základní školy. Foto k dispozici zde.

__________________________

Orientační přehled aneb diagnostika dítěte předškolního věku

V naší mateřské škole učitelky pracují s hodnotícím archem, který mapuje rozvoj dítěte v různých oblastech vývoje.  Cílem je včas odhalit oslabené funkce dětí a zahájit co nejdříve účelnou nápravu a podporu.

Co by mělo umět dítě před nástupem do školy (děti ve věku 6 let).

 1. PSYCHOSOMATICKÝ VÝVOJ
 • schopnost koncentrace
 • pravidelný režim
 1. HRUBÁ MOTORIKA
 • poskoky na jedné noze, překážková dráha – přeskoky, výskoky, házení a chytání míče, skákání přes švihadlo, běh- slalom, udržení rovnováhy
 • chápe a umí hrát pohybové hry
 • zvládá jednoduchý rytmický pohyb
 1. JEMNÁ MOTORIKA
 • osobní hygiena
 • hra: oblékání panenek
 • trhání a stříhání papírů, navlékání korálků, používání příboru
 • kresba: lidská postava: podstatné detaily, proporčně odpovídá, umí držet správně tužku a vyvíjí přiměřený tlak na podsložku
 • grafomotorika: umí se podepsat
 1. ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ
 • složit a rozložit obrázek, rozpoznat objekty lišící se svou polohou a pozadím, vnímat detaily
 • umí hrát pexeso, puzzle a Kimovu hru
 • prostorové vnímání: pojmy – vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed, mezi, vedle
 • vizuomotorické schopnosti – umět sladit pohyb ruky se zrakem
 1. SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ
 • rozložit slovo na slabiky, poznat počáteční písmeno ve slově, veprostřed a na konci
 1. PAMĚŤ A POZORNOST
 • soustředit se min. 15 min. na řízenou činnost, znát básničku či písničku, zapamatovat si tři po sobě jdoucí slova
 1. ŘEČ:
 • naslouchat, vnímat a řídit se instrukcemi, mluvit ve složitějších větách (6 až 8 slov)
 • mít adekvátní slovní zásobu k věku, správně vyslovovat všechny hlásky, správně a srozumitelně artikulovat, mluvit správně gramaticky
 • umět vyjádřit své pocity a vyprávět příhodu
 • umět popsat například pokoj
 • umět vyřídit vzkaz
 1. VNÍMÁNÍ ČASU
 • vědět dny v týdnu, roční období, vědět základní časové pojmy: ráno, v poledne, večer, včera, dnes, zítra, adresu, datum narození
 1. PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY:
 • znát geometrické tvary z prostředí 2D geometrie
 • řadit podle velikosti
 • porovnávat podle množství
 • vyjmenovat číselnou řadu
 • umět přiřazovat čísla k předmětům
 1. ROZUMOVÝ VÝVOJ
 • třídit podle daných kritérii, rozpoznat podstatné znaky a vztahy mezi jevy
 • vnímat věci v souvislostech
 1. VĚDOMOSTI
 • znát své jméno, bydliště, adresu, zvířata a jejich mláďata, stromy a jejich plody, ovoce a zeleninu, dopravní prostředky a další..
 1. SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ VÝVOJ
 • emoční stabilita, nemělo by docházet ke spontánním projevům dítěte, nemělo by být příliš hravé, přijímat a reagovat na autoritu dospělého, odloučení na určitou dobu od rodičů

__________________________

Nové personální obsazení ve třídě Světlušky

Paní učitelka Kristýna Daslíková

Od října do naší mateřské školy nastoupila nová učitelka – Kristýna Daslíková. Je učitelkou dětí ve třídě Světlušky.
Původně vystudovala Střední policejní školu Ministerstva vnitra v Praze. Pedagogickou školu ukončila letos. Rok pracovala ve školní družině jako vychovatelka, v současné době pracuje též jako asistentka pedagoga v první třídě místní základní školy. Nejvíce ji baví pohybová a hudební výchova. Má ráda sport a hraje na flétnu. Mezi její záliby patří rodina, jízda na kole, cestování, má ráda špagety a spánek. Těší se na děti a nové zkušenosti, z nového má zároveň i respekt, protože jde o velkou zodpovědnost. Přejeme jí hodně úspěchů v práci, a aby se jí v naší mateřské škole líbilo.

Paní učitelka Daniela Vebrová

V listopadu nastoupila do řad učitelek nová posila – Daniela Vebrová. Je učitelkou dětí ve třídě Světlušky. Vystudovala Střední školu dostihového sportu a jezdectví, následně potom Střední školu pedagogickou. V učitelském oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika má bohatou praxi. Mezi její zájmy patří především sportovní aktivita, nejvíce jezdectví, tanec a cestování. Má ráda všechny činnosti, týkající se rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání. Těší se na společné zážitky s dětmi. Obavy má z předsudků. Přejeme jí hodně úspěchů v práci a aby se jí v naší mateřské škole líbilo.

____________________________

S chutí do natírání a pak opékání aneb tzv. BRIGÁDA V MŠ

Dne 6. 10. 2018 proběhla v místní mateřské škole brigáda. Školní zahrada si již říkala o úklid a šikovné ruce, a tak jsme se pustili do hrabání listí, vyklízení kompostérů, na sběrný dvůr jsme odvezli přírodní odpad, natřeli altánek, lavičky i herní prvky. A výsledek? Zahrada opět vypadá krásně. Odměnou nám bylo opékání buřtů, kterým jsme celou akci zakončili. Děkujeme všem rodičům i malým pomocníkům za účast. Jistě bychom se shodli na tom, že i při práci se dá vykouzlit příjemná atmosféra.

____________________________

Adaptační program aneb co nejsnadnější vstup dětí do MŠ

Vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i v soužití celé rodiny. Děti,
které se do té doby pohybovaly převážně v kruhu rodinném, najednou poznávají jinou společnost, nové kamarády, dospělé i nové prostředí. Začínají být součástí kolektivu, z čehož pro ně vyplývají nová pravidla. Některé děti se
s touto změnou vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci. Naším cílem je, aby se děti cítily ve školce spokojené a aby do ní chodily rády, proto rodičům navrhujeme a doporučujeme adaptační program. Adaptační program je vytvořen tak, aby zvykání dítěte na novou životní etapu probíhalo pomalu, pozvolna a bez stresové zátěže.

Průběh adaptačního programu pro školní rok 2018/2019

1. den – připadl na 3. září – celá mateřská škola slavila začátek školního roku na místním hřišti.
Tato akce, kterou jsme nazvali „Uvítací“, vznikla především proto, aby se nově příchozí děti seznámily s učitelkami i se svými novými kamarády.
2. den – jsme prožili pěkné dvě hodiny společně s rodiči ve třídě Motýlci. Děti se seznamovaly se vším novým –kamarády, prostředím i hračkami.
3. den – probíhal bez rodičů, některé děti s námi zůstaly dvě hodiny, některé do oběda. Adaptační den jsme věnovali básničkám s pohybem, říkankám, a také zpěvu.
4. a 5. den – s námi všechny děti zůstaly minimálně do oběda, některé dokonce po obědě odpočívaly, adaptace tedy proběhla úspěšně. Ve čtvrtek jsme si vyrobili první výtvarný výrobek „Naše první sluníčka“. Práce děti velmi bavila.
V pátek jsme probírali pravidla ve školce a jak bychom se měli správně chovat. Nakonec jsme si
zacvičili a zatančili. I přes pár slziček si děti zaslouží velkou pochvalu.

____________________________

Slavnostní zahájení nového školního roku aneb do nového školního roku s letní show

Mateřská škola Včelička zahájila nový školní rok už podruhé s divadélkem Oskárek. Program pro děti připravila Gábina a Kateřina, které nám sehrály krásnou LETNÍ SHOW: S BÉDÍNKEM NA VODĚ. V letní show od Gábiny a Katky bylo mnoho krásných písniček, ukázaly dětem, co všechno přináší stanování a jaké je to vlastně dobrodružství. Děti vymýšlely jméno pro loď, zkoušely uvázat lodní uzel a také si zatančily komáří tanec. V druhé části programu děti měly čas na skotačení. Gábina s Katkou uspořádaly diskotéku s různými hrami a zapojili dokonce i rodiče. Z důvodu nepříznivého počasí se akce přesunula z fotbalové plochy na sál restaurace. Akce se velmi vydařila a můžu říct, že to byl krásný start do nového školního roku 2018/2019. Fotografie z uvítací akce jsou ve složce fotogalerie pod odkazem „Uvítací akce 2018“ nebo pod odkazem ZDE.

_________________________________________________________________

Úpravy ve školských zařízeních, školní rok 2017/2018

V letošním roce se uskutečnila závěrečná etapa výměny střešní krytiny na budově mateřské školy, ale nejen to. Více jak čtyřicetiletá budova školky si žádá rekonstrukci interiéru, který je v hlavní budově takřka původní. I vnitřní rekonstrukce je rozdělena na etapy. V současné době je zrekonstruována třída Včelky, včetně nového nábytku do šatny a přilehlých prostor. V příštím roce by se měla uskutečnit obdobná rekonstrukce ve třídě Berušky. V současné době se také pro areál mateřské školy připravuje projekt dopravního hřiště. Celý článek dostupný zde.