Projekty

Projekt

MŠ VČELIČKA 63
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školního
asistenta, DVPP zaměřené na čtenářskou a matematickou
pregramotnost a polytechnické vzdělávání. Dále prohloubení
spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených
tematických setkávání a projektový den ve škole.


EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání