Režim dne

Provoz mateřské školy začíná v 6.30 hodin a končí v 16.30 hodin.

V 6.30 – 8.00 nástup dětí do mateřské školy.

V 8.00 se mateřská škola uzamyká, pozdní příchody jedině přes ředitelnu.

Vyzvedávání dětí po obědě

 • 12.15 – 12.45 Motýlci, Světlušky
 • 12.45 – 13.00 Berušky, Včelky

Ve 14.30 – 17.00 vyzvedávání dětí v odpoledních hodinách

Denní program zahrnuje

a) Základní péči – příjem a propouštění dětí, pobyt venku, hygienu, stolování, spánek, odpočinek dětí.

b) Hrové činnosti a pohybové aktivity – spontánní v interiéru, při pobytu venku.

c) Činnosti programově řízené – společně, v menších skupinkách, individuálně.

Uspořádání dne

 • Třídy mají svůj denní režim (program uspořádání dne), který je natolik flexibilní, aby mohly učitelky  pružně reagovat na aktuální změny. Pevně jsou zakotveny pouze časy stravování dětí.
 • 6:30 – 8:00 doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům (volné činnosti a individuální či skupinové aktivity dětí nabízené pedagogickými pracovníky, zaměřené především na spontánní hry, učení a zájmovou činnost, na individuální rozvoj dětí), včetně hygieny
 • Tělovýchovná chvilka (pohybové hry, zdravotní cvičení, spontánní pohyb s hudbou)
 • Dopolední přesnídávka:
  • 9.00 – 9.20 Motýlci, Světlušky
  • 9.20 – 9.40 Berušky, Včelky
 • Po dopolední přesnídávce následují skupinové i frontální činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí podle Školního vzdělávacího programu, hygiena, příprava na pobyt venku
 • Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené na relaxaci, pohyb, výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)
 • Příchod do MŠ šatna, hygiena
 • Oběd:
  • 11.45 – 12.15 Motýlci, Světlušky
  • 12.20 – 12.45 Berušky, Včelky
 • Vyzvedávání dětí s polodenní docházkou (po obědě)
  • 12.15 – 12.45 Motýlci, Světlušky
  • 12.45 – 13.00 Berušky, Včelky
 • Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku (zejména předškoláky)
 • Odpolední svačina:
  • 14.30 – 14.50 Motýlci, Světlušky, Berušky, Včelky
 • Volné činnosti a individuálně zaměřené aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
  • do 16.30 doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci